Du är här

Kvalitetsarbete

Viljans verksamhet uppnår en hög kvalitet genom att vi utvecklat tydliga arbetssätt som säkerställer att vi ger den boende god möjlighet till självbestämmande och inflytande. Viljan arbetar för att i alla lägen respektera den boendes integritet. I syfte att upptäcka brister och utveckla verksamheten har vi tydliga rutiner och processer avseende klagomålshantering, egenkontroll, brukarundersökningar, förbättringsrapportsystem samt rutiner för Lex Sarah som samtlig personal skall vara väl förtrogna med.

Genom att verksamheten riktar sig till barn och ungdomar är det av största vikt att barnets bästa alltid beaktas i det vardagliga arbetet, i beslut som fattas och planeringar som görs upp som rör den enskilde.

Ledningen för Viljan Asperger Centrum AB säkerställer att verksamheten uppfyller de krav och mål som ålagts verksamheten enligt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS-lagen, LSS-förordningen och Socialtjänstlagen. Ledningen för Viljan Asperger Centrum AB ser över kvalitetssystemet kontinuerligt för att det alltid ska vara aktuellt.

Kvalitetsundersökningar